2011, സെപ്റ്റംബർ 15, വ്യാഴാഴ്‌ച

നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌

മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു
ഒരു നൂല്‍മഴ!
വയല്‍ വരമ്പില്‍ കയറിയിരുന്ന്
ഒരു പച്ചത്തവള
മഴയില്‍ കുറുകുന്നു.
താഴെ,
വെള്ളത്തില്‍
തലനീട്ടി
ഒരു നീര്‍ക്കോലി
തവളയില്‍ മാത്രം
ബദ്ധശ്രദ്ധനാകുന്നു.
പെട്ടന്ന്,
ഒരു പെണ്‍കുട്ടി
വയല്‍ വരമ്പിലൂടെ
പുള്ളിപ്പൂക്കുട നിവര്‍ത്താതെ
മഴ നനഞ്ഞ്‌
തിരിഞ്ഞു നോക്കി നോക്കി
പ്രാണനെടുത്ത്‌ പിടിച്ചമാതിരി
അണച്ചുകൊണ്ടോടിയോടിപ്പോയി!
പേടിച്ച്‌
തവള വയലിലേയ്ക്കൂളിയിട്ടു.
ഇരനഷ്ടപ്പെട്ട്‌ നീര്‍ക്കോലി
വെള്ളത്തിലേയ്ക്ക്‌
തലവലിച്ചു.
ദൂരെ,
വയല്‍ വരമ്പിലാരോ
തിരിഞ്ഞുനടക്കുന്നു.

എരമല്ലൂര്‍ സനില്‍കുമാര്‍